Dobra wiadomość dla mieszkańców Ustki. W środę 4 maja 2016 roku w Urzędzie Miasta Ustka swoją działalność rozpoczyna Punkt informacyjny ZUS. Od teraz mieszkańcy Ustki będą mogli załatwić swoje sprawy związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na miejscu.

Dyżury pracowników ZUS w ramach Punktu informacyjnego ZUS w Urzędzie Miasta Ustka będą się odbywały w każdą środę, począwszy od 4 maja 2016 r., w godzinach 9:00 – 13:00. Porozumienie z ZUS zostało zawarte na okres pilotażowy trzech miesięcy. W przypadku zainteresowania mieszkańców poradami pracowników ZUS w Ustce, porozumienie ma szansę zostać przedłużone.

Przedstawiamy katalog spraw, które będzie można załatwić w Punkcie informacyjnym ZUS w Ustce:

  • Udzielanie ogólnych informacji dotyczących warunków nabycia uprawnień, przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń, wysokości świadczeń, w tym przysługujących dodatków, terminów wypłaty, podstaw wymiaru, ponownego ustalania wysokości świadczeń, zasad zarobkowania w okresie pobierania świadczeń oraz dokonywania potrąceń ze świadczeń, środków dowodowych, jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem o świadczenia,
  • Przyjmowanie wniosków, dokumentów, korespondencji oraz ich wstępna weryfikacja formalna,
  • Wydawanie druków, formularzy i materiałów informacyjnych,
  • Udzielanie pomocy i instruktażu w wypełnianiu formularzy i wniosków,
  • Wydawanie zaświadczeń o: pobieraniu/wysokości świadczenia, niepobieraniu świadczeń, wysokości składki zdrowotnej pobieranej od świadczenia, zgłoszeniu świadczeniobiorcy/członka rodziny świadczeniobiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • Wydawanie duplikatów PIT, decyzji waloryzacyjnych,
  • Przyjmowanie wniosków: pierwszorazowych (renty rodzinne, renty socjalne, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, emerytury częściowe, itp.), o przeliczenie świadczeń, o rozliczenie uzyskanego przychodu, o zmianę danych identyfikacyjnych (osobowych i adresowych) oraz sposobu przekazywania świadczeń, o podjęcie/wstrzymanie wypłaty świadczeń, o wydanie legitymacji emeryta-rencisty, o zgłoszenie członka rodziny świadczeniobiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego, o przedłużenie prawa do świadczeń, o przyznanie dodatków do świadczeń, o ustalenie kapitału początkowego, o świadczenia wyjątkowe, o wypłatę niezrealizowanych świadczeń, z zakresu prewencji rentowej,
  • Przyjmowanie odwołania od decyzji i sprzeciwów od orzeczeń lekarza orzecznika ZUS,
  • Poświadczanie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty w tym w miarę możliwości dla potrzeb zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych państw, z którymi Polskę łączą umowy o zabezpieczeniu społecznym,
  • Uwierzytelnianie i obsługa profilu PUE.

Źródło: ustka.pl

Oceń post!
[Ocen: 0 Average: 0]
Witryna używa plików cookies w celach funkcjonalnych i statystycznych. Więcej informacji na temat ciasteczek znajdziesz w Polityce prywatności. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka prywatności i cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
1. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez Strony internetowe Paweł Jabłoński zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.). 2. Administratorem danych osobowych klientów jest firma Strony internetowe Paweł Jabłoński, Aleja Przyjaciół 39/20 10-147 Olsztyn, NIP 7393182414, zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako Administrator. 3. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez Administratora jest: a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji, w tym obsługa zapytań mailowych; b) realizacja wysyłki newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych i na otrzymywanie newslettera, przy czym Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z opcji otrzymywania tego typu wiadomości; c) marketing – w celu lepszego dopasowania reklam do preferencji Użytkowników, 4. Administrator ma prawo do przekazywania danych swoich Użytkowników w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz realizacji zobowiązań wobec Użytkowników, będzie w takiej sytuacji przekazywać dane osobowe: a) osobom upoważnionym przez Administratora do obsługi Użytkownika i realizacji dla niego usług; b) organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od Administratora wydania danych osobowych Użytkownika; c) bankom i jednostkom realizującym płatności online.< 5. Dane Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez cały okres świadczenia przez Strony internetowe Paweł Jabłoński usług na rzecz Użytkownika.< Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 6. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. 7. Prawa Użytkownika: a) uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób Administrator przetwarza dane Użytkownika, b) edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie, c) wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie, d) w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez Administratora dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem w celu wyjaśnienia, e) Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.

Wykorzystanie plików Cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to zbiór niewielkich informacji wysyłanych i zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania strony, panelu, usług oferowanych przez Strony internetowe Paweł Jabłoński do preferencji użytkownika oraz gromadzenia danych statystycznych. Serwis używa plików Cookies w celu: 1. poprawienia funkcjonalności strony internetowej; 2. poprawienia szybkości działania strony internetowej; 3. dopasowania treści do oczekiwań i zainteresowań użytkowników; 4. zbierania anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu 5. wyświetlania treści reklamowych. Wykorzystując pliki Cookies serwis nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie danych przechowywanych w tych plikach.
Save settings
Cookies settings